030 30 399 20 Winkelwagen (0) Mijn LegalPlanet
Direct inschrijven

Direct inschrijven

Weet u al wat u wilt, maak dan hier uw keuze via onderstaande opties.

 
€169

Online cursus Bodem onder de Omgevingswet

publiek- en privaatrechtelijke aspecten

ma 03-04-23
15:00 - 17.15 uur
Online
2 NOvA PO / 2 KNB PE
 
 

Deze online cursus gaat zeker door! Op 14 maart jl. stemde de Eerste Kamer in met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024! Met de Omgevingswet komt ook het bodembeschermingsrecht onder het bereik van de algemene systematiek van de Omgevingswet. De docent, prof. mr. Gerrit van der Veen start tijdens deze cursus met een korte terugblik op het (binnenkort) oude recht van de Wet bodembescherming. Dat blijft namelijk voor een aantal gevallen nog gelden en is bovendien tot nu toe het referentiepunt.

Vervolgens komt het nieuwe wettelijke instrumentarium aan de orde. Dat berust op drie pijlers:

  1. het voorkomen van nieuwe verontreiniging of aantasting (preventie);
  2. het meewegen van bodemkwaliteit als onderdeel van een brede afweging over de kwaliteit van de leefomgeving in relatie tot functies (toedeling van functies);
  3. het op duurzame en doelmatige wijze beheren van resterende historische verontreinigingen (beheer historische verontreinigingen).

Ook besteedt de docent aandacht aan het overgangsrecht en de relevantie van het nieuwe recht in privaatrechtelijke verhoudingen, zoals koop/verkoop. De praktijk is bekend met clausules omtrent toewijzing van aansprakelijkheden aan de hand van (bijvoorbeeld) saneringsplannen of besluiten van het bevoegd gezag. Die gaan veranderen en dus zijn de bekende clausules niet meer bruikbaar.

Onderwerpen zijn:

NB Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via Zoom. U ontvangt voorafgaand aan de cursus gebruiksinstructies.

Doelgroep: advocaten en notarissen
Niveau: 
basis en actualiteiten

 

Programma

 

Programma

14.30 uurOntvangst online

15.00 uurDeel I - Bodem onder de Omgevingswet

16.00 uurPauze

16.15 uurDeel II - Bodem onder de Omgevingswet

17.15 uurEinde online cursus

Sprekers

 
prof. mr. G.A. van der Veen

Advocaat bij AKD, bijzonder hoogleraar Milieurecht Rijksuniversiteit Groningen.

Meer